دریانوردی

تعویق سه ساله مصوبه عدم ثبت موتورهای دوزمانه شناورهای تفریحی و صیادی

وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اجرایی موجود در مسیر تحقق مصوبه هیئت دولت با موضوع ثبت قایق‌ های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتور‌های آن ها، درخواست تعویق اجرای تصویب نامه مذکور را برای حداقل مدت سه سال، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نم... بیشتر بدانید